Villkor vid biljettköp

PARTER/DEFINITIONER
– Arrangör som försäljer biljetter och värdebevis via Nortics
biljettsystem, nedan ‘Leverantören’
– Biljettköparen, som bokat eller köpt biljetter via Nortics
biljettsystem, nedan ‘Kunden’
– Nortics biljettsystem, nedan ‘Systemet’
– Nortic AB, nedan ‘Systemleverantören’

 

2. ALLMÄNT
Följande villkor gäller mellan arrangören, ‘Leverantören’ och
biljettköparen, ‘Kunden’, vid köp och bokning av evenemangsbiljetter
som tillhandahålls av ‘Leverantören’, med hjälp av Nortics,
‘Systemleverantören’, biljettsystem, ‘Systemet’.

 

3. BILJETTKÖP OCH BOKNING
Biljettköp är bindande och kan inte ångras eller ändras. Likvida
inbetalda medel från Kunden mottages av Systemleverantören på ett
klientmedelskonto som därefter vidarebefordras till av Leverantören
anvisat konto. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av
evenemangsbiljetter eller värdebevis.

 

4. BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS
Biljett eller värdebevis har av Systemet en påförd säkerhetsfunktion
och medger endast inträde eller användande en gång. Kunden
ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller
värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till
otillbörlig tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

 

5. PERSONLIGT BRUK

5.1 Systemleverantören kan på uppdrag av Leverantören makulera
bokningar eller köp som görs av Kunden, och med omedelbar verkan
stänga av Kunden från Systemet, om Kunden agerar i bedrägligt syfte,
inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter och/eller bryter mot
eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet i övrigt. Detta kan
t.ex. vara bokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av
oriktig information i syfte att erhålla fördelar, vidareförsäljning av
köpta biljetter eller att på annat sätt agera bedrägligt och/eller
brottsligt.

 

6. PERSONUPPGIFTER OCH SAMTYCKE

6.1 Systemet lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden
lämnar vid biljettköpet. Systemet behandlar sådan information med
automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster
som Systemet och Leverantören erbjuder, hantera Kundens och
Leverantörens användning av Systemet samt erforderlig kommunikation för leverans eller information. Systemleverantören agerar i detta
fallet som Personuppgiftsbiträde. Leverantören/Arrangören är
personuppgiftsansvarig, dvs. den som ansvarar för behandlingen av
dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204).
Systemleverantören kommer att få tillgång till Kundens uppgifter för
något av de ändamål som anges i denna policy.

6.2 När Kunden öppnar ett konto eller köper biljetter kan
Leverantören be om Kundens samtycke för att samla in, bearbeta eller
använda Kundens personliga information för specifika ändamål såsom
tex. profilering, målgruppsanalyser och nyhetsbrevsutskick mm. Om
Kunden önskar att återkalla ett samtycke som denne har gett till
Leverantören för användning av personuppgifter ska detta meddelas
till Systemleverantören skriftligt via biljett@nortic.se.

6.3 Kunden har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära
ut en rapport om sina personuppgifter som behandlas av
Leverantören eller Systemleverantören. En sådan begäran ska vara
skriftlig. Om Kunden vill korrigera, ändra eller uppdatera information
som har lämnats till oss, Systemleverantören, eller vill begära en kopia
på den information som vi tillhandahåller, ska Systemleverantören
kontaktas via biljett@nortic.se.

 

7. INSTÄLLT EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är
inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden
omedelbart kontakta den ansvarige Leverantören, som ansvarar för
återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte
försäkrings-, service-, leverans- och distributionsavgifter.

 

8. FORCE MAJEURE

För de fall där evenemanget ej kan genomföras pga. hinder utanför
arrangören/leverantören/arenans kontroll, som skäligen inte kan ha
räknats med när avtalet ingicks och vars följder denne skäligen ej
kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/leverantören/arenan fri från skadeståndsskyldighet samt andra påföljder. Detsamma
gäller om ett evenemang ställs in beroende på någon som
Leverantören anlitat eller annan i tidigare led.

 

9. ANSVAR
Leverantören arrangerar ett evenemang och säljer biljetter och
värdebevis genom Systemet till Kunden. Systemleverantören kan inte
ställas till svars för skada orsakad av driftstörning, försening, avbrott
eller annan omständighet som försvårar eller omöjliggör nyttjande av
Systemet. Systemleverantören kan inte heller ställas ansvarig för
evenemangets genomförande, kvalitet, innehåll eller annan brist
hänförd till evenemanget såsom inställt evenemang, konkurs, brott
eller annan omständighet.

9.1 Systemleverantören ersätter således aldrig Kunden gällande fysisk,
psykisk eller ekonomisk skada orsakad av Leverantören. Alla frågor
omersättning eller anspråk pga. evenemanget och dess genomförande
eller brister ska därför riktas oavkortat till Leverantören.

 

10. Tommy Nilssons kyrkoturné 2020

Biljetter till Tommy Nilssons kyrkoturné som blivit framflyttad till hösten 2020 kan återköpas mot en avgift á 50 SEK per biljett. Det är möjligt att återköpa biljetter till de framflyttade konserterna till och med 30 april 2020 (30/4-2020), efter det genomförs ej återköp av biljetterna.

 

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat
av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.